بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد سرمایه فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.

چکیده

اگرچه سرمایه فکری یک منبع استراتژیک مهم برای سازمان‌ها تلقی می‌شود و نقش بسزایی در افزایش عملکرد و ارزش شرکت ایفا می‌کند ولیکن در زمینه مدیریت وکنترل سرمایه فکری در سازمان‌ها مشکلات بسیاری وجود دارد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترلی مشکلات نمایندگی در شرکت، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی می‌باشند. از این ‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد سرمایه فکری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های آن از صورت‌های مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران استفاده ‌شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 الی 1398می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی منجر به بهبود عملکرد سرمایه فکری شرکت می‌شود و توانایی مدیریت نیز این رابطه را تشدید می‌کند.

کلیدواژه‌ها