تاثیر تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت با تببین نقش تعدیل گرِ اثرات استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و جریان های نقدی آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت، موسسه آموزش عالی پرندک، ساوه، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت با تببین نقش تعدیل گرِ اثرات استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل و جریان های نقدی آزاد در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران.به همراه ارائه پیشنهادات کاربردی می باشد.پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش از نوع پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه ها، از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. اطلاعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای EViews و Stata تحلیل شدند. جامعة آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از میان تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورة زمانی 1390 تا 1398 می باشد. نتایج فرضیه نخست پژوهش نشان داد که تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه دوم بیانگر این موضوع است که استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین تنوع هیئت مدیره و بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری دارد. یافته های فرضیه سوم نیز نشان می دهد که دوگانگی هیئت مدیره بر رابطه بین تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری دارد. در نهایت یافته های فرضیه چهارم نشان می دهد که جریان نقد ازاد بر رابطه بین تنوع هیئت مدیره بر ریسک پذیری شرکت تاثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات