تأثیر معنویت بر بهبود عملکرد شغلی در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- سیستم های اطلاعاتی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر معنویت محیط کار بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی انجام شده است. معنویت با شاخص‌های کار با معنا و هدف‌دار، نوع دوستی، صداقت و از خودگذشتگی و مقدس شمردن زندگی به عنوان متغیر پیشین و بهبود عملکرد شغلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است. بر مبنای روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، در جامعه آماری (220 = N) با استفاده از جدول نمونه‌گیری مورگان (140=n) تعیین شده است. همچنین برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه معنویت فردی، معنویت سازمانی و بهبود عملکرد شغلی به ترتیب با ضریب پایائی 736/0 و 769/0 و 843/0 بر حسب آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار spss و با کمک آزمون رگرسون خطی ساده و سایر ابزارها در حوزه آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های پژوهش معنویت سازمانی با ضریب Beta=0.789 تاثیر مثبتی و معناداری بر عملکرد شغلی دارد. همچنین مثبت بودن عدد رگرسیون(R=0.789) به این معناست که رابطه مستقیمی میان معنویت (متغیر مستقل) و عملکرد شغلی (متغیر وابسته) وجود دارد. نتایج نشان داد که معنویت بر بهبود عملکرد شغلی در شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها