بررسی قرار گرفتن در معرض جنگ در دوران کودکی و تاثیر آن بر ریسک‌پذیری مالی در بزرگسالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران.

چکیده

تجربه‌های نامطلوب دوران کودکی می‌تواند تاثیرات طولانی‌مدتی برعدم قطعیت یا تردید در تصمیم‌گیری در دوره بزرگسالی داشته باشد. از اینرو هدف اصلی پژوهش بررسی در معرض جنگ قرار گرفتن در دوران کودکی و تاثیر آن بر ریسک‌پذیری مالی در بزرگسالی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 پرسشنامه به صورت الکترونیکی در استان‌های خراسان، خوزستان، هرمزگان، سیستان-بلوچستان و اصفهان توزیع شد که در نهایت 263 پرسشنامه به صورت تکمیل شده دریافت گردید. نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد بین سن و ریسک‌پذیری مالی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. مشخص گردید بین تحصیلات و ریسک‌پذیری مالی نیز رابطه منفی معناداری برقرار است. همچنین نتایج بیانگر آن است که بین جنسیت و ریسک‌پذیری مالی رابطه منفی معنادار وجود دارد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه بین قرار گرفتن در معرض جنگ در دوران کودکی و ریسک‌پذیری مالی در بزرگسالی مورد تایید قرار می‌گیرد. با توجه به این نتیجه می‌توان بیان نمود کسانیکه که در دوران کودکی و نوجوانی در معرض جنگ تحمیلی قرار گرفته‌اند، تجربه‌های نامطلوب آن می‌تواند سال‌ها تصمیمات مالی آن‌ها را دچار تردید کرده و بر آن تاثیر منفی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها