بررسی نظریه حکمرانی خوب بر پایه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نظریه حکمرانی خوب بر پایه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان 18 تا 40 ساله استان مازندران در سال 1400 بودند که مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم و فن آوری و دانشگاه آزاد اسلامی بودنند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه بود که شامل ۲۶ پرسش اصلی و سه پرسش جمعیت‌شناختی بود. پرسشنامه حکمرانی خوب از دوله و همکاران (1397)، سرمایه اجتماعی از ناهاپیت و گوشال (1998) و اعتماد عمومی از منوریان و همکاران (1389) استفاده گردیده است. بدین منظور شش فرضیه تدوین گردید که حکمرانی خوب دارای پنچ شاخص نتیجه گرایی، اثربخشی نقش‌ها و وظایف، ارتقاء ارزش‌ها، شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی می‌باشد. با توجه به نتایج پژوهش پنچ مولفه حکمرانی خوب بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تاثیر‌گذار است. نتایج حاصل از فرضیه ششم نشان داد که از دیدگاه پاسخ‌گویان بین پنچ مولفه حکمرانی خوب تفاوت معناداری وجود دارد که این تفاوت به ترتیب اثربخشی نقش‌ها و وظایف، شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی، ارتقاء ارزش‌ها و نتیجه‌گرایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات