بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پتروشیمی ‏بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد علوم و تحقیقات اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق صاحبان ‏سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بود. جامعه آماری پژوهش را شرکت‌های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق ‏بهادار تهران تشکیل می‌داد و روش نمونه‌گیری ‏نیز به روش غربال‌گری بود. تعداد شرکت‌های منتخب 23 شرکت پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که داده‌ها از طریق سایت بورس و طی سال-های 1396-1390جمع‌آوری گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به دو روش آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت که در قسمت استنباطی با استفاده از داده‌های پانلی و به روش رگرسیون خطی چندگانه فرضیه‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از فرضیه‌ها نشان داد که بین فناوری اطلاعات و میزان سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات صنعت و شرکت‌ها با هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد، به عبارتی با افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات، میزان هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می‌کند. لذا با تغییرات شگرف فناوری در حوزه‌های مختلف نیازمند سرمایه‌گذاری خوب در فناوری اطلاعات صنایع و شرکت‌ها و به‌روز نگهداشت آن‌ها می‌تواند باعث کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام گردد.
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات، هزینه حقوق صاحبان سهام، شرکت‌های پتروشیمی

کلیدواژه‌ها