ارائه مدل تاثیر عشق به برند، بسته بندی و قیمت آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت پوشاک ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل تاثیر عشق به برند، بسته بندی و قیمت آن بر قصد خرید مجدد مشتریان از صنعت پوشاک ورزشی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل ورزشکاران حرفه ای شهر کرمانشاه بود ‌‌(200=N). با توجه به محدود بودن حجم جامعه از روش نمونه‌گیری تمام شمار برای نمونه آماری استفاده شد ‌‌(200=n). ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته ویژگی‌های فردی، عشق به برند،‌ (کارول و آهویا،2006)، بسته‌بندی (کشگر و همکاران، 1394)، قیمت (اوه، 2014) و قصد خرید مجدد، (پارک و همکاران، 2008) بود که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس و آموس انجام شد. نتایج نشان داد که عشق به برند، بسته بندی و قیمت بر قصد خرید مجدد تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین شرکت‌های تولیدی پوشاک ورزشی باید توجه ویژه‌ای به عشق به برند، بسته بندی و قیمت محصولات خود داشته باشند و در مشتریان احساس لذت و خشنودی در هنگام استفاده از محصولاتشان ایجاد کنند و بر اساس آن ارتباط عاطفی و علاقه بین مشتریان و محصولات را تقویت کنند، تا از این طریق مشتریان نسبت به برندهای مورد علاقه خود حس تعهد و وفاداری داشته باشند و در نهایت به قصد خرید مجدد مشتریان تبدیل شود و به سهم بیشتری از بازار، نسبت به سایر برندها دست یابند.

کلیدواژه‌ها