تاثیر دانش مالی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و احتمال ورشکستگی شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بستان آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، بستان آباد، ایران.

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

پیشرفت سریع فن‌آوری و تغییرات محیطی گسترده، شتاب فزاینده‌ای به اقتصاد بخشیده است. رقابت روزافزون بنگاه‌های اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. بنگاه‌های اقتصادی در طول حیات عملیاتی خود دچار فراز و نشیب‌هایی می‌شوند و همواره برخی از آنها به دلیل عملکرد قوی خود به عنوان واحدهای موفق و برخی نیز به علت عملکرد ضعیف‌شان به عنوان واحدهای ناموفق شناخته می‌شوند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر دانش مالی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و احتمال ورشکستگی شرکتها می باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل 114 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران شامل یک دوره شش ساله بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های مورد مطالعه طی سالهای 1391 الی 1396 می باشد که برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم‌افزار EVIEWS نسخه 9، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد دانش مالی هیات مدیره تاثیری بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و احتمال ورشکستگی شرکتها ندارد.

کلیدواژه‌ها