گروه های تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان یک پدیده بسیار مهم به شمار می‌رود. علی رغم اینکه هدف گزارشهای مسئولیت اجتماعی پرداختن به دغدغههای وسیع‌تر ذینفعان در ابعاد گوناگون زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است. اما طبق تحقیقات انجام شده غالبا عملکرد مسئولیت اجتماعی در شرکتهای وابسته به گروه تجاری نسبت به شرکتهای مستقل متفاوت است. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی تاثیر گروه های تجاری بر مسئولیت اجتماعی پرداخته شده است. در این پژوهش تعداد 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1398-1391 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های وابسته به گروه های تجاری بر عملکرد مسئولیت اجتماعی تاثیر منفی و معناداری دارد. اما شرکت های وابسته به گروه های تجاری بر عملکرد مسئولیت اجتماعی در شرکتهای متعلق به دولت تاثیر معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها