ابهامات کیو توبین در ارزیابی عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور بهشهر، بهشهر، ایران.

چکیده

کیو توبین یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد است.این معیار در دهه 1970 و دهه اخیر به طور گسترده ای توسط محققین مورد استفاده قرار گرفت. علی رغم استفاده گسترده از این معیار برای ارزیابی عملکرد، این معیار داری یک سری مشکلات درون زاد است. این مقاله به بیان ابهامات کیو توبین در اندازه گیری عملکرد می پردازد.بدین منظور ابتدا به بیان نظری مشکلات درون زاد کیو توبین پرداخت و سپس برای تست تجربی، رابطه بین کیو توبین با نسبت های ، نقدی، فعالیت ، سود آوری و سرمایه گذاری در یک نمونه 48 تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1392 1395 را به صورت ترکیبی مورد بررسی قرار داد. نتیجه تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد که بین کیو توبین و نسبت های نقدی و سود آوری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نشان داده شد که بین کیو توبین و نسبت های فعالیت و سرمایه گذاری رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها