بررسی نقش یادگیری سازمانی و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان تأمین اجتماعی شاهرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی،واحد شاهرود، دانشگاه ازاد اسلامی، شاهرود، ایران.

چکیده

در مدیریت دانش مجموعه ای از فعالیت ها، ابداع ها و راهبردهایی است که سازمان ها برای خلق ذخیره سازی، انتقال و به کارگیری دانش برای بهبود عملکرد سازمانی استفاده میکنند؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر چابکی سازمان در سازمان مرکزی تامین اجتماعی شاهرود در سال 1398 است. جامعه آماری این پژوهش شامل 45 نفر از مدیران سازمان تامین اجتماعی شاهرود بودند؛ بنابر این تحقیق بر مبنای راهبردی پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی به شمار می رود. جهت گردآوری داده ها از اطلاعات ثانویه، منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و تحقیقات سایر پژوهشگران استفاده شده است و برای جمع آوری داده های اولیه از مطالعات میدانی پرسشنامه استفاده گردیده است. داده ها با استفاده از روشهای آمار توصیفی (میدانی، میانه و انحراف معیار) و روشهای آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی دارای تاثیر مستقیم مثبت و معناداری بر چابکی سازمانی است؛ اما مدیریت دانش به صورت غیرمستقیم و از طریق متغیر یادگیری سازمانی بر چابکی سازمان تامین اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ همچنین هر یک از چهار استراتژی مدیریت دانش به صورت مجزا و با ثابت نگهداشتن سایر استراتژیها بر چابکی سازمان تاثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها