بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر استراتژی تشخیص فرصت های کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی- کسب و کار جدید، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و به صورت پیمایشی می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر استراتژی تشخیص فرصت های کارآفرینی بوده است. جامعه آماری پژوهش شهروندان شهر تهران می باشند که تعداد 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه ها به صورت تصادفی بین آنها توزیع شد. روایی سؤالات پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان تأیید شد و پایایی سؤالات پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه شد. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نرمال بودن توزیع داده ها را نشان داد لذا جهت بررسی فرضیه های پژوهش از آزمون پارامتریک t استودنت استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بود که شبکه های اجتماعی با سطح اطمینان 95 درصد و p <0.005 بر استراتژی تشخیص فرصت های کارآفرینی نقش دارد.

کلیدواژه‌ها