بررسی تاثیر مدیریت استعداد و ابعاد آن بر سلامت سازمانی ( مطالعه موردی اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حسابرس ارشد مالیاتی، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، واحد علوم و تحقیقات تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

سلامت سازمانی سبب ایجاد محیطی دل‌پذیر برای کار و کوشش، بالا رفتن روحیه سازندگی و دست‌یابی به اهداف سازمانی خواهد شد. در سازمان سالم، مأموریت و اهداف سازمان برای همه افراد روشن است. بخصوص در سازمانی نظیر امور اقتصاد و دارایی بایستی همه بدانند که ارزش‌های پذیرفته‌شده سازمان کدام هستند و این ارزش‌ها هستند که مرزهای رفتارها و درست و نادرست را مشخص می‌کنند و در این بین قطعاً مدیریت استعداد نقش اساسی خواهد داشت. حال تحقیق حاضر باهدف بررسی نقش مدیریت استعداد بر سلامت سازمانی (مطالعه موردی ادراه کل امور اقتصاد و دارایی استان اردبیل) صورت پذیرفته است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر تمامی ادارات دولتی شهرستان خلخال و کوثر است. لازم به ذکر است که دوره زمانی این تحقیق، اطلاعات مربوط به سال 99 و نمونه نهایی شامل 200 نفر از کارمندان می‌باشد. در این تحقیق برای پی بردن به اینکه توزیع متغیری نرمال می‌باشد. از آزمون ناپارامتری کولموگوروف- اسمیرنوف و همچنین برای برآورد مدل تحقیق از معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌ افزار لیزرل (LISREL) استفاده شد. نتایج نشان داد که طبق فرضیه‌های فرعی اول تا چهارم به ترتیب جذب استعداد، کشف استعدادها توسعه و بهسازی استعدادها و حفظ و نگهداشت استعدادها بر سلامت سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد و درنهایت فرضیه اصلی تحقیق نشان داد که مدیریت استعداد بر سلامت سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها