تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران .

3 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران .

چکیده

بهبود کیفیت افشاء یکی از عوامل موثر برای دستیابی به بازار کارای سرمایه است. لذا این پژوهش تاثیر کیفیت افشای اطلاعاتی مالی بر عملکرد واقعی شرکت را بررسی کرده است. بدین منظور از داده های 137 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1383 و رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کیفیت افشای اطلاعاتی مالی و مولفه های آن (بهنگامی و قابلیت اتکای افشاء اطلاعات) تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد واقعی شرکت دارند.

کلیدواژه‌ها