رابطه بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، اسلامشهر، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت می باشد. دوره زمانی مورد بررسی بین سال‌های 1391 تا 1398 می‌باشد؛ جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که بعد از اعمال محدودیت‌های مربوط به انتخاب نمونه، 146 شرکت عضو به‌عنوان نمونه آماری و به‌صورت حذف سیستماتیک انتخاب‌شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها با رویکرد داده‌های تابلویی و رگرسیون چند متغیره نشان داد بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و پیش بینی های سود توسط مدیریت رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها