مطالعه تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریتی بر رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

سرمایه‌گذاران برای اخذ تصمیم‌های سودمند اقتصادی، نیازمند اطلاعات قابل اتکا و مربوط هستند و برای کسب آن، کیفیت سود افشای شرکت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. با افزایش سطح کیفی افشا در شرکت‌ها از میزان مدیریت سود مدیران کاسته می‌شود. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر بیش‌اطمینانی مدیریتی بر رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و مدیریت سود است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک و نمونه مورد مطالعه، شامل 133 شرکت پذیرفته شده طی سال‌های 1394 تا 1398 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیونی و داده‌های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج به‌دست آمده حاصل از فرضیه‌ها نشان می‌دهد که شفافیت اطلاعات مالی با مدیریت سود رابطه منفی و معناداری دارد و بیش‌اطمینانی مدیریتی بر رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و مدیریت سود در سطح خطای 5 درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها