بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک بانکی با تأکید بر نقش تعدیلی قدرت هیئت مدیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس گروه حسابداری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

چکیده

نتایج پژوهش‌های قبلی راجع به قدرت مدیرعامل و نقش‌های هیئت مدیره‌های اجرایی و تاثیرشان در ریسک‌پذیری بانکی و عملکرد مالی بسیار محدود و مبهم ابهام هستند. افزون بر این، هیئت مدیره قوی‌تر می‌تواند هزینه‌های ارتباطی و هماهنگی بیشتری را به مدیرعامل تحمیل کند. این پژوهش به بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش تعدیلی قدرت هیئت مدیره، طی سال‌های 1391 الی 1397 با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه پرداخته است. داده‌های پژوهش حاضر از نرم‌افزار ره‌آورد نوین و همچنین پیوست صورت‌های مالی 17 بانک فعال در شبکه بانکی کشور گردآوری شده‌ هست. برای اندازه‌گیری ریسک بانکی از نوسانات بازده دارایی‌های و همچنین، برای سنجش قدرت مدیرعامل از دوره تصدی و تحصیلات مدیرعامل استفاده گردیده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار استاتا نسخه 14 بهره گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که قدرت مدیرعامل (تحصیلات مدیرعامل و دوره تصدی مدیرعامل) بر ریسک بانکی تأثیر معناداری ندارد و همچنین قدرت هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره) تأثیری بر رابطه بین قدرت مدیرعامل (تحصیلات مدیرعامل و دوره تصدی مدیرعامل) و ریسک بانکی ندارد؛ به عبارت دیگر می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که مداخله استقلال قدرت هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره) بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ریسک بانکی نتوانسته تأثیری بر رابطه مذکور داشته باشد و این رابطه معنادار نشده است.

کلیدواژه‌ها