تاثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران.

چکیده

سود یکی از اساسی ترین عناصر صورتهای مالی است که همواره مورد توجه استفادهکنندگان قرار گرفته است و از آن
بهعنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارایی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحدهای اقتصادی یاد میشود.
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استقلال حسابرس بر رابطه بین چرخش موسسه حسابرسی و پایداری سود در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار میباشد. پژوهش انجامشده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهشهای کاربردی است و روش
پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت
گرفته و برای تجزیهوتحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمعآوری اطلاعات، از دادههای 431
4331 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان - شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 4331
میدهد بین چرخش حسابرس در سطح موسسه حسابرسی و پایداری سود رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما استقلال حسابرس
بر رابطه بین چرخش حسابرس در سطح موسسه حسابرسی و پایداری سود تاثیر معنادار و مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها