تاثیر تنوع جنسیتی بر رفتار نامتقارن هزینه های عمومی اداری و فروش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

اندیشه تفاوت بین زن و مرد یکی از مسائلی است که همواره با بشر همراه بوده است. ازاین‌رو بررسی نقش جنسیت در قبول مسئولیت‌ها و ایفای نقش هر یک از جنسیت‌ها در جامعه همیشه یکی از مسائل بحث‌برانگیز در جامعه بوده است. زنان نقش موثری در حاکمیت دارند و مشارکت آنها در یک موقعیت پیشرو بر عملکرد شرکت تاثیر می‌گذارد. شرکت‌های دارای هیئت مدیره که دارایی تنوع جنسیتی هستند احتمالا کیفیت و درآمد بیشتری کسب می‌کنند. مدیران شرکت‌ها ممکن است که در هنگام کاهش تقاضا تأمل نموده و تصمیم‌گیری در خصوص تعدیل منابع را به تأخیر اندازند، که این تأمل و تأخیر در تعدیل منابع موجب می‌شود که هزینه‌ها از خود رفتاری چسبنده‌ای نشان دهند. نمونه دیگر این است که مدیران در هنگام کاهش تقاضا تعمدأ منابع را به میزانی بیش از میزان طبیعی خود کاهش دهند، از این رو هدف پژوهش بررسی این موضوع است که آیا تأثیر تنوع جنسیتی هیئت مدیره (حضور زن در ترکیب هیئت مدیره) بر رفتار نامتقارن هزینه‌های فروش، عمومی اداری دارد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1394 تا 1398 و نمونه مشتمل بر 155 شرکت است که با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به تخمین فرضیه تحقیق پرداخته شد که نتایج نشان داد تنوع جنسیتی (حضور زن در ترکیب هیئت‌مدیره) تأثیر معناداری و معکوسی بر رفتار نامتقارن هزینه‌های فروش، عمومی و اداری دارد.

کلیدواژه‌ها