بررسی تاثیر اعتبار نام تجاری بر قصد خرید مصرف کننده با نقش میانجی‌گری تعهد عاطفی مصرف کنندگان شهر تهران برند آدیداس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران،

2 استادیار مدیریت بازرگانی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

در بازار نام های تجاری گوناگونی عرضه می شود اما نمی توان به طور مطلق یک نام تجاری را رهبر کل بازار دانست. امروزه سازمان ها بر این باور رسیده اند که تنها با تکرار خرید مشتریان است که قادرند به سود بلند مدت برسند. یکی از راه های تکرار خرید مشتریان تعهد عاطفی به ارزش های سازمان است که این تعهد از طریق اعتبار نام تجاری حاصل می شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی – پیمایشی هست و هدف آن بررسی تأثیر اعتبار نام تجاری بر قصد خرید مصرف‌کننده با بررسی نقش میانجی‌گری تعهد عاطفی در بین مشتریان برند آدیداس در شهر تهران است. از روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردید. جامعۀ آماری، این تحقیق شامل کلیه مشتریان برند آدیداس تهران بود که تعداد آن‌ها با توجه به روش هومن برای مدل یابی معادلات ساختاری تعداد 360 نفر برای نمونه انتخاب گردید و از روش نمونه‌گیری در دسترس برای توزیع پرسشنامه‌ها استفاده گردید. برای بررسی فرضیات تحقیق و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم‌افزار SPSS و Amos استفاده گردید. با توجه به نتایج مشاهده شد که تعهد عاطفی در تأثیر اعتبار برند بر قصد خرید مصرف‌کننده نقش میانجی دارند نتایج نشان داد اعتبار برند بر قصد خرید مصرف‌کننده تأثیر معنی‌داری دارد و اعتبار برند بر تعهد عاطفی تأثیر معنی‌داری دارد و در نهایت نتایج نشان داد تعهد عاطفی بر قصد خرید مصرف‌کننده تأثیر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها