بررسی نقش استراتژی‌های تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده برای سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

چکیده

استراتژی‌های تجدید ساختاری که شرکت‌ها انتخاب می‌کنند در بیرون آمدن از درماندگی مالی بسیار حائز اهمیت است. شرکتها تلاش می‌کنند با انتخاب بهترین استراتژی، از وضعیت بحران خارج شده و به حیات خود ادامه دهند؛ زیرا در این شرایط شرکتها از سوی سهامداران و اعتباردهندگان تحت فشار قرار می‌گیرند و باید هرچه سریعتر اقدامات اصلاحی انجام دهند ارزش ایجاد شده برای سهامداران تقویت گردد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اسراتژی‌های تجدید ساختار در ارزش ایجاد شده سهامداران در شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران با در نظر محدودیت‌‌های خاص، که از این میان نمونه‌ای شامل 99 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هشت ساله بر اساس صورت‌های مالی شرکت‌های مورد مطالعه طی سال‌های 1390 الی 1397 است و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم‌افزار EVIEWS نسخه9، استفاده شد. نتایج نشان دادند که خالص حقوق صاحبان سهام، سود تقسیمی سهام و نسبت بهای تمام شده به فروش در ارزش ایجاد شده برای سهامداران نقش دارند

کلیدواژه‌ها