تاثیر جنسیت و وابستگی در دوران کودکی بر ارتقای شغلی حسابداران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

چکیده

تبعیض‌های جنسیتی حاکم در محیط کار و نیز تفاوت در ویژگی‌های فردی ( از جمله وابستگی در دوران کودکی) میان زنان و مردان عواملی تعیین‌کنده در ارتقای شغلی محسوب می‌شود. این عوامل سبب می‌شود که زنان شاغل در بسیاری از حرفه‌ها از جمله حرفه حسابداری برای دستیابی به ارتقای شغلی مراحل دشواری را سپری نمود و با چالش‌هایی مواجه شوند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل حسابداران استان گلستان مشتمل بر 191 نفر بوده و روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و جهت آزمون فرضه‌های پژوهش از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل مسیر در نرم‌افزار PLS استفاده شده است. یافته‌ها نشان‌می‌دهد جنسیت و وابستگی در دوران کودکی بر ارتقای شغلی حسابداران تاثیر دارد و بیانگر آن است که زنان نسبت به مردان پیشرفت شغلی کمتری دارند و افزایش وابستگی به والدین بر سیر پیشرفت شغلی تاثیری منفی و کاهنده دارد. جنسیت خود نیز بر وابستگی در دوران کودکی تاثیر دارد و درجه وابستگی افراد علاوه بر نوع تربیت والدین متاثر از تفاوت های جنسیتی موجود میان زنان و مردان نیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها