بررسی تاثیر هزینه های کیفیت و نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی در شرکتهای دانش بنیان (مطالعه موردی شهرک فناوری تهران)

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران غرب، تهران، ایران

2 استادیار حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران غرب، تهران، ایران.

چکیده

امروزه صنعت ما نیاز به وارد شدن به بازار‎های جهانی، توسعه صادارات را به خوبی احساس می‎کند و از جمله عوامل عمده در این راستا سطح کیفیت محصولات می‎باشد که به عنوان یک شاخص رقابتی نه تنها در توسعه صادارات، بلکه در کاهش واردات نقش موثری دارد. به جرأت می‎توان گفت که کیفیت یکی از مهمترین مسائل در تولید می‎باشد. از این رو توجه به سیستم‎های مدیریت کیفیت به منظور دستیابی به بازار‎های داخلی و بین‎المللی، بهبود کارائی‎، استاندارد‎های بالاتر، سیستم‎ها و رویه‎های مناسب‌تر، انگیزه بهتر، افزایش کیفیت و همچنین کاهش هزینه‎ها و صرفه جویی بیشتر، ضروری می‎باشد. هدف بررسی تاثیر هزینه های کیفیت و نوآوری سازمانی بر عملکر مالی در شرکتهای دانش بنیان(مطالعه موردی شهرک فناوری تهران)است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه های استانداردی با پایایی 0.757 استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران شرکتهای دانش بنیان مستقردر شهرک فناوری تهران بوده و نمونه‌گیری به صورت تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انجام‌گرفته که نتایج آن شامل 81 نفر انجام یافته است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان دادند که هزینه های کیفیت و نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی تاثیر مثبتی دارند.

کلیدواژه‌ها