تأثیر مکانیزم‌های راهبری شرکتی بر پیش‌بینی جریان‌های نقد عملیاتی

نوع مقاله : توصیفی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی دیلمان، لاهیجان، ایران.

2 دکتری حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.

3 عضو هیات علمی گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی دیلمان، لاهیجان، ایران.

چکیده

چکیده
از مهم‌ترین ویژگی‌های ﮐﯿﻔﯽ صورت‌های ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ پیش‌بینی‌پذیری آن است ﮐﻪ نشان‌دهنده اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮای سرمایه‌گذاران می‌باشد. پیش‌بینی جریانهای نقدی عملیاتی از اولویت‌های ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت سرمایه‌گذاری در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌رود. ازاین‌رو ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی تأثیرگذار ﺑﺮ ﻣﯿﺰان پیش‌بینی آن می‌تواند دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﻫﺎی سرمایه‌گذاری ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رود. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ مکانیزم‌های راهبری شرکتی ﺑﺮ ﭘﯿﺶ‌ﺑﯿﻨﯽ جریان نقد عملیاتی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از 101 ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان طی دوره زﻣﺎﻧﯽ1392 اﻟﯽ 1397، به ﻋﻨﻮان نمونه آﻣﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻧﻮع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده‌های پانلی ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد رابطه مثبت و معناداری بین سه متغیر قدرت هیئت مدیره، قدرت کمیته حسابرسی و قدرت راهبری شرکتی با پیش‌بینی جریان نقد عملیاتی وجود دارد. اما شواهدی مبنی بر رابطه معنادار بین قدرت مدیرعامل و قدرت ساختار مالکیت با پیش‌بینی جریان نقد عملیاتی یافت نشد.

کلیدواژه‌ها