نقش کیفیت کنترل داخلی در افزایش کارایی سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت کنترل داخلی در افزایش کارایی سرمایه‌گذاری و جامعۀ آماری پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. سرمایه‌گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن از طریق همه طرح‌هایی تعیین می‌شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازدۀ داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند. کنترل‌های داخلی با توجه به راهبرد واحد تجاری، کاربردهای گوناگونی دارد. هرگاه اندازۀ سازمان گسترش یابد، فرآیندهای کنترلی آن نیز تخصصی‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند. پس از حذف محدودیت‌ها 77 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. محدودۀ زمانی پژوهش حاضر بین سال‌های 1393 تا 1397 است. برای بررسی فرضیه از روش رگرسیون پانلی و از نرم‌افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که کیفیت کنترل داخلی بر کارایی سرمایه‌گذاری تأثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها