تاثیر افق دید سرمایه گذاران نهادی بر هزینه های نمایندگی در قراردادهای بدهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد کنگاور، دانشگاه آزاد اسلامی، کنگاور، ایران.

چکیده

در تامین مالی ازطریق بدهی‌ها براساس تئوری نمایندگی دو طرف قرارداد یعنی اعتبار گیرنده و اعتباردهنده متحمل هزینه‌های نمایندگی می‌گردند. ساز و کار نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند در قرادادهای بدهی نقش‌آفرینی کند. از اینرو هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر افق سرمایه‌گذاران نهادی بر قراردادهای بدهی می‌باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سال‌های 1394تا 1398 استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره با رویکرد داده‌های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که افق دید سرمایه‌گذاران نهادی کوتاه‌مدت بر هزینه بدهی تاثیر مثبت دارد. همچنین افق دید سرمایه گذاران نهادی بلندمدت بر هزینه بدهی تاثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها