تحلیل ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت با تأکید بر نقش مالکان نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی، قوچان، ایران

چکیده

تحلیل ورشکستگی مالی یک موضوع بااهمیت برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می‌شود. تعیین عوامل مؤثر بر احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز ورشکستگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می‌شود و می‌تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. ورشکستگی مالی شرکت‌ها همواره به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اعتباردهندگان، سرمایه‌گذاران و دولت‌ها مطرح بوده، به‌نحوی‌که تشخیص به‌موقع شرکت‌هایی که در شرف ورشکستگی مالی قرار دارند، می‌تواند تا حدودی از بروز زیان‌های احتمالی ذی‎نفعان جلوگیری کند. این پژوهش به دنبال بررسی تحلیل ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت با تأکید بر نقش مالکان نهادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 122 شرکت و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک اقدام به آزمون فرضیه‌های پژوهش شده است. نتایج تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین نقد شوندگی سهام و ریسک ورشکستگی شرکت‌ها می‌باشد و سایر نتایج تحقیق نیز نشان داد که قدرت نظارتی مالکان نهادی نیز توانایی تأثیر بر این رابطه را ندارد.

کلیدواژه‌ها