رویکردهای پیشگیری از فساد اداری ضرروتی اساسی در استقرار یک دولت سالم و شفاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران.

چکیده

فساد اداری بخشی از مجموعه مسایلی است که سازمان ها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می کنند . این مجموعه مسایل به معضلاتی اشاره دارد که به طور عمده ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می سازد . این معضلات به عنوان چالش هایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی می شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها ، طبیعتاً کنترل آن نیز بسیار دشوار است. فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن ، فرد به دلیل تحقق منافع شخصی و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر ، خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می کند فساد اداری از نظر نای رفتاری است که به دلیل جاه طلبی های شخصی ، معرف انحراف از شیوه عادی انجام وظیفه بوده و به صورت تخلف از قوانین و مقررات و انجام دادن اعمالی از قبیل ارتشا ، اختلاس و پارتی بازی و امثال آن تجلی می نماید .
طبقه بندی های مختلفی برای پدیده ی فساد اداری وجود دارد ، برخی از صاحب نظران ، فساد را به دو دسته تصادفی و تعمدی، برخی به فساد فردی و گروهی، برخی به فساد کلان و خرد و جمعی دیگر به فساد سیاسی ، اداری ، انتخاباتی ، مالی و قانونی تقسیم می کنند.
صاحبنظرانی نیز فساد را به سه گروه سیاه ، خاکستری و سفید تقسیم می کندمنظور از فساد اداری سیاه ، کارهایی است که از نظر توده ها و نخبگان سیاسی منفور بوده و عاملان آن باید و حتما تنبیه و مجازات شود . فساد اداری خاکستری ، مترادف کارهایی است که از نظر اکثر نخبگان سیاسی منفور است ؛ لیکن توده های مردم در مورد آن بی تفاوت هستند .

کلیدواژه‌ها