تاثیر توانایی مدیریت بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر شهرت حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی کبیر غرب، کرمانشاه، ایران

چکیده

سود و محتوای اطلاعاتی آن برای سرمایه‌گذاران و سهامداران در جهت تصمیم گیری های درست مهم می باشد. توانایی مدیران از عواملی است که می تواند بر محتوای اطلاعاتی سود اثرگذارد است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر شهرت حسابرس می‌پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می‌باشد. کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان جامعه آماری پژوهش بوده که با استفاده از اعمال یکسری محدودیت‌ها تعداد 121 شرکت انتخاب ‌شده و در دوره‌ی زمانی 6 ساله بین سال‌های 1392 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورداستفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده‌شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار استاتا نسخه 15 استفاده گردید.بعد از اجرای آزمون Fلیمر و هاسمن و بررسی ناهمسانی واریانس جملات اخلال، اقدام به تخمین نهایی مدلها گردید که نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد توانایی مدیریت بر محتوای اطلاعاتی سود تاثیر مستقیم و معنادار دارد و شهرت حسابرس تاثیر مستقیم توانایی مدیریت بر محتوای اطلاعاتی سود را تقویت می کند.

کلیدواژه‌ها