تاثیر افشای اجباری ضعف کنترل های داخلی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی اسوه معاصر، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی اسوه معاصر، تبریز، ایران.

چکیده

همواره یکی ازمولفه های راهبری شرکتی استقرار کنترل‌های داخلی اثربخش می باشد. مدت های طولانی است که کنترل‌های داخلی از یک سوء دغدغه خاطر مدیران و از سوی دیگر صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع در واحدهای تجاری می باشد، چرا که آنان از حیاتی بودن این کنترل‌ها در دستیابی به اهداف واحد اقتصای مطلعند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر افشای اجباری ضعف کنترل های داخلی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش در بازه زمانی سال‌های 1391 تا 1396 برای شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران، با انتخاب 174 شرکت به عنوان نمونه آماری و با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره در نرم افزار آماری EVIEWS انجام شده است. نتایج آزمون فرضیه حاکی از آن است افشای اجباری ضعف کنترل های داخلی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی دار و مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها