پیش بینی حرکات سود با استفاده از داده های حسابداری و XBRL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 استادیار، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با موضوع پیش بینی حرکات سود با استفاده از داده های حسابداری و XBRL صورت پذیرفت پژوهش حاضر به لحاظ نوع تحقیق در زمره تحقیقات کاربردی قلمداد می گردد. پژوهش حاضر همچنین به لحاظ روش گردآوری داده ها، جزء تحقیقات کمی محسوب می شود. جامعه آماری در این پژوهش را (کلیه شرکت های تولیدی) عضو (سازمان بورس و اوراق بهادار) و (شرکت بورس ایران) در سال های ( 1393 تا 1397 )تشکیل می دهند.شیوه نمونه گیری در این تحقیق جزء گروه نمونه گیری احتمالی(یعنی احتمال برابر حضور کلیه افراد جامعه آماری در فرایند نمونه گیری) و از نوع نمونه گیری طبقه ای نسبتی می باشد. داده ها بوسیله سامانه کدال و سایت بورس اوراق بهادار گردآوری شدند. نتایج نشان داد با استفاده از اطلاعات XBRL و متغیرهای در نظر گرفته شده در دوره های سال 1393 تا 1397 می توانند 59% تا 75% و بطور متوسط5/66 % سود هر سهم را پیش بینی کنند.

کلیدواژه‌ها