رابطه عدم اطمینان محیطی با رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی سهروردی قزوین

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه عدم اطمینان محیطی (تقاضا) با رفتار هزینه شرکت ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش سهامداران نهادی است. برای آزمون فرضیه‌ها، اطلاعات مالی متغیرهای اصلی تحقیق در بازه زمانی 1384 الی 1393 برای 148 شرکت که با روش نمونه گیری سیستماتیک حذفی به دست آمده اند، از صورت های مالی منتشره در نرم افزار ره آورد نوین استخراج گرید. روش آماری برای آزمون فرضیه‌های اصلی مطرح شده در این تحقیق، برازش مدل داده‌های ترکیبی به روش رگرسیون تابلویی با اثرات تصادفی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عدم اطمینان در تقاضا بر رفتار هزینه های عمومی، اداری و فروش اثر مستقیم و معنادار دارد. همچنین بر رفتار بهای تمام شده کالای فروخته شده تاثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها