تأثیر خطای پیش بینی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت بیمه، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

در تمام پیش‌بینی‌ها عدم اطمینان وجود دارد. این حقیقت از یک جز غیرمعمول در سری زمانی معلوم می‌شود حضور چنین عنصری که نشان‌دهنده وجود نوسانات تعریف‌نشده یا غیرقابل‌پیش‌بینی در داده‌ها است به این معنی است که باید انتظار خطا در پیش‌بینی را داشته باشیم اگر این جز غیرمعمول اثر مشابهی را بر جای گذارد نشانگر این است که توانایی‌ها در پیش‌بینی ناچیز بوده است ولی اگر این جز غیرمعمول محدود باشد خواهیم توانست با تعیین روند الگوهای سیکلی و فصلی به یک پیش‌بینی که از درجه صحت بالاتری برخوردار است دستیابیم از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر خطای پیش بینی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 تا 1397 با نمونه مشتمل بر 163 شرکت است. برای بررسی فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیره و داده‌های ترکیبی با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم‌یافته استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که خطای پیش بینی مدیریت بر کارایی سرمایه گذاری شرکت رابطه معکوس و معناداری دارد یعنی به عبارتی هرچقدر خطای پیش بینی مدیریت افزایش پیدا کند کارایی سرمایه گذاری شرکت کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها