سطح اهمیت حسابرسی: شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش‌ حسابرسی در حوزه سطح اهمیت می‌پردازد. این پژوهش از نوع پیمایشی است و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران با جامعه نامعلوم، تعداد ۳۸۴ نفر تعیین گردید که درنهایت تعداد 168پرسشنامه از حسابرسان و تعداد 187 عدد از استفاده‌کنندگان جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های تی دو نمونه‌ی مستقل، تحلیل واریانس آنوا، توکی و فریدمن تجزیه‌ وتحلیل شدند.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین نظرات دو گروه در مورد تأثیر تعدیلات صورت‌های مالی بر اهمیت، افشای سطح اهمیت و نحوه فراگیر بودن آثار تحریف‌ها، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت و هر دو گروه موافق افشای سطح اهمیت در گزارش‌ حسابرسی و بازنگری معیار و ضرایب مشخص‌شده در دستورالعمل سطح اهمیت هستند.
تاکنون به‌طور مشخص در حوزه تفاوت انتظارات حسابرسان و استفاده‌کنندگان گزارش‌ها در حوزه سطح اهمیت، پژوهش داخلی انجام‌ نشده است، لذا می‌توان این مسئله را دال بر نوآوری موضوع و کاربردی بودن نتایج آن دانست.

کلیدواژه‌ها