تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابرسی، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

2 حسابرس اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.

چکیده

این تحقیق به تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان پرداخته است. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی - پیمایشی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه مورد مطالعه از کارکنان موسسه‌های حسابرسی در مشهد انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس، با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران جهت افزایش اعتبار تحقیق تعداد 300 پرسشنامه توزیع شد که از این میان تعداد 274 پرسشنامه دریافت و مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. نرخ بازگشت پرسشنامه ها 91 درصد تعیین شد. جهت آزمون فرضیه‌ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه‌ها در حالت تخمین استاندارد و معنی‌داری پارامترها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین رهبری اصیل و ارزش‌های اخلاقی موسسه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین رهبری اصیل و رفتار ناکارآمد حسابرس رابطه معنی داری وجود ندارد. بین رهبری اصیل و انگیزه کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. بین ارزش‌های اخلاقی موسسه و رفتار ناکارآمد حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد. بین ارزش‌های اخلاقی موسسه و انگیزه کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. بین انگیزه کارکنان رفتار ناکارآمد حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد. انگیزه کارکنان رابطه بین رهبری اصیل و رفتار ناکارآمدحسابرس را میانجی‌گری می‌کند. انگیزه کارکنان رابطه بین ارزش‌های اخلاقی موسسه و رفتار ناکارآمدحسابرس را میانجی‌گری میکند

کلیدواژه‌ها