رابطه بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی با تاکید بر استقلال هیت مدیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران.

2 کارشناسی حسابداری، دانشکده فنی شهید شمسی پور، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

حفظ وجوه نقد بیشتر از طریق پرداخت مالیاتهای کمتر یکی از راه های مدیریت وجه نقد است که از طریق اجتناب مالیاتی توسط مدیریت صورت می گیرد. اجتناب مالیاتی ممکن است باعث بروز عدم اطمینان هایی در مدیریت نسبت به میزان اجتناب مالیاتی، حسابرسی های صورت گرفته از واقعیات عملکردی بنگاه و همچنین احتمال طرح دعاوی حقوق گردد؛ لذا همواره مدیریت دارای سطحی از عدم اطمینان در خصوص اجرای برنامه های مالیاتی خود و بروز اجتناب مالیاتی می باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر استقلال هیئت‌مدیره بر ارتباط بین میزان سود نقدی پرداخت شده و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری پزوهش حاضر مشتمل بر 114 شرکت برای دوره زمانی سال‌های 1391 تا 1397 می‌باشد و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده‌شده است. همچنین به‌منظور بررسی مانا بودن توزیع داده‌ها از آزمون جارک برا و جهت تشخیص مانا بودن داده‌ها از آزمون لوین، لین و چو استفاده شد. همچنین برای پردازش، دسته‌بندی و آماده نمودن متغیرها و ورود به نرم‌افزار Eviews از نرم‌افزار تخصصی Excel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد استقلال هیات مدیره به عنوان بخشی از ساختار مدیریت و جزئی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی قادر به اثرگذاری بر مدیریت مالیاتی و ارتباط بین میزان سود نقدی و اجتناب مالیاتی نمی باشد.

کلیدواژه‌ها