تاثیر مستقل بودن هیات مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران.

2 کارشناسی حسابداری، دانشکده فنی شهید شمسی پور، تهران، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

اجتناب از مالیات، نوعی استفاده از خلاء‌های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است که می‌تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت‌گذاری انتقالی انجام شود. اجتناب از مالیات را می‌توان از طریق روش‌های مختلف از جمله نرخ موثر هزینه مالیات و تفاوت مالیاتی اندازه‌گیری کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر استقلال هیئت‌مدیره بر ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری پزوهش حاضر مشتمل بر 114 شرکت برای دوره زمانی سال‌های 1391 تا 1397 می‌باشد و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده‌شده است. همچنین به‌منظور بررسی مانا بودن توزیع داده‌ها از آزمون جارک برا و جهت تشخیص مانا بودن داده‌ها از آزمون لوین، لین و چو استفاده شد. همچنین برای پردازش، دسته‌بندی و آماده نمودن متغیرها و ورود به نرم‌افزار Eviews از نرم‌افزار تخصصی Excel استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد استقلال هیات مدیره به عنوان بخشی از ساختار مدیریت و جزئی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی قادر به اثرگذاری بر مدیریت مالیاتی و ارتباط بین کاهش تقسیم سود سهام نسبت به سال قبل و اجتناب مالیاتی نمی باشد.

کلیدواژه‌ها