کلیدواژه‌ها = " "مدل سازی معاملات ساختاری
روابط مشتری و تأمین‌کننده و هزینه بدهی

دوره 5، شماره 56، فروردین 1401، صفحه 89-101

امنه گرامی؛ نرجس شهری؛ فاطمه عابدی؛ عاطفه احمدی