کلیدواژه‌ها = آیین رفتار حرفه‌ای
اهمیت اخلاق و تاثیر آن در حرفه حسابداری

دوره 5، شماره 65، مهر 1401، صفحه 13-20

محمد جواد صدیقیان؛ مسعود جعفریان باقی آباد؛ سید حسین فاطمی نسب