کلیدواژه‌ها = شفافیت اطلاعات مالی
مروری بر اطلاعات شفاف مالی و نقش آن در سقوط قیمت سهام

دوره 4، شماره 52، اسفند 1400، صفحه 120-135

شهرام چهارمحالی؛ زهرا ورکش؛ جواد درخشان