کلیدواژه‌ها = بانک های تجاری
فین تک در صنعت بانکداری

دوره 5، شماره 74، بهمن 1401، صفحه 27-41

فاطمه صراف؛ رحمان رحیمی