نویسنده = امیرعلی بندریان
تاثیر رقابت بازار محصول بر افشای اطلاعات زیست محیطی با تاکید بر نقش توانایی مدیریت

دوره 5، شماره 69، دی 1401، صفحه 1-16

زهرا عرض پیما؛ شاهرخ بزرگمهریان؛ امیرعلی بندریان