نویسنده = مقصود وحیدنیا
مروری بر تبلیغات و عملکرد کسب و کار الکترونیکی

دوره 6، شماره 87، دی 1402، صفحه 183-192

سمیه صائب نیا؛ فهیمه سادات موسوی؛ مقصود وحیدنیا