نویسنده = سحر کیامرثی
تاثیر ارزش گذاری نادرست سهام بر نگهداشت وجه نقد

دوره 4، شماره 53، اسفند 1400، صفحه 122-133

سحر کیامرثی؛ محسن احمدی