پارادوکس پاسخگویی: نگاهی ژرف

نوع مقاله : توصیفی

نویسنده

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مقاله کمک به درک پاسخگویی و ارتباط آن با مسئولیت پذیری است. در این مقاله نقش پاسخگویی در ارتباط با اصول اخلاقی و مسئولیت های فردی و اجتماعی مورد تحلیل قرار گرفته است و تجزیه و تحلیل دریدا در مورد تناقض مسئولیت پذیری که مرتبط است به تناقض پاسخگویی، بیان و بررسی شده است. در واقع اینطور استدلال شده که پاسخگویی متکی به مسئولیت پذیری است، با این حال محدودیت های پاسخگویی تمایل به مسئولیت پذیری را کاهش می دهد. با هدف یافتن پاسخ به این سوال که پاسخگویی چطور می تواند در افزایش سطح مسئولیت پذیری، موثر و کارآمد باشد، این مقاله بر اساس نگرش های لویناسی و با الهام از دیدگاه دریدا پیشنهاداتی ارائه می دهد و بسته به شرایط مناسب، پاسخگویی را به عنوان شواهدی برای کمک به بهبود مسئولیت پذیری تفسیر می کند.

کلیدواژه‌ها