بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول با تأکید بر نقش ریسک بازار سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیر دولتی نوین، اردبیل،

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.

3 مربی گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

چکیده
یکی از موانع بنیادی در بحث‌های سرمایه‌گذاری، مفهوم ریسک و پذیرش آن در بازارهای مالی است ریسک پدیده‌ای مربوط به آینده است که نمی‌توان آن را به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد زیرا با عدم اطمینان همراه است. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک بازار بر رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1395 و با نمونه مشتمل بر 120 شرکت هست. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت که نتایج یافته‌های پژوهش نشان داد بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول رابطه معناداری دارد ازاین‌رو فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد فضایی رقابتی در بازار محصولات از سوی نهادهای تعیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی که باعث افزایش رقابت در بازار محصول می‌گردد و ازاین‌رو این افزایش باعث کیفیت بالای اطلاعات می‌گردد اما یافته‌های دیگر نشان داد که ریسک بازار رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و رقابت در بازار محصول را تعدیل نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها