بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مالی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

چکیده

اعتباردهندگان به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان منابع مالی نیازمند اطلاعات جامع و درستی در مورد شرکت می‌باشند و هدف اولیه حسابداری ارائه اطلاعاتی است که سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان را در این امر یاری می‌نماید. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. به این منظور، اطلاعات 121 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 مورد بررسی قرارگرفته‌شده است. برای پردازش الگوی پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده‌شده است. همچنین، برای انجام محاسبات از نرم‌افزارهای Eviews نسخه 9 و اکسل 2010 استفاده‌شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق حاکی از آن است بین ضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بدین معنا که با افزایش ضعف کنترل داخلی، هزینه بدهی نیز افزایش می‌یابد و در نهایت کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و هزینه بدهی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معکوس و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها