بررسی رابطه بین حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران (

2 دانشیار گروه مدیریت، واحد علی‌آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آبادکتول، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضرتعیین رابطه بین حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. دوره زمانی تحقیق پنج ساله براساس صورت‌های مالی سال‌های 1392 تا 1396 را در بر می گیرد. جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیونی و روش داده‌های ترکیبی استفاده شده است. به طوری‌که پس از اعمال محدودیت‌های موردنظر در پژوهش، نمونه نهایی متشکل از 88 شرکت انتخاب گردید. در این پژوهش جهت طبقه‌بندی داده‌ها از نرم‌افزار Excel استفاده شده است. همچنین پس از طبقه‌بندی داده‌های پژوهش برای پردازش داده‌ها و انجام تخمین‌ها از نرم افزار Eviewes استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه‌ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی با مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها