بررسی رابطه مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و راهبرد تجارت الکترونیک با موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک در شهرداری قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه دو قزوین، قزوین، ایران.

2 کارشناسی مدیریت، کارشناس ارزشیابی کارکنان سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری قزوین، قزوین، ایران.

3 کاردان عمران امور پیمان، سرپرست امور قراردادهای سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری قزوین، قزوین، ایران.

4 کاردان عمران امور پیمان، کارشناس امور قراردادهای سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

در این پژوهش به بررسی رابطه مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و راهبرد تجارت الکترونیک با موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک درشهرداری قزوین پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و راهبرد تجارت الکترونیک با موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک درشهرداری قزوین می‌باشد. برای تحقق این هدف، داده‌های مربوط از طریق توزیع پرسشنامه گردآوری گردید. پرسشنامه‌های تحقیق دامنه شمول راهبرد تجارت الکترونیک، مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و ادراک موفقیت تجارت الکترونیکی بوده است. این پژوهش دارای سه فرضیه بوده که فرضیه اول به بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت خدمات الکترونیک و موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک، فرضیه دوم به بررسی رابطه بین دامنه شمول راهبرد تجارت الکترونیک و مدیریت کیفیت خدمات الکترونیک و فرضیه سوم به بررسی رابطه بین دامنه شمول راهبرد تجارت الکترونیک و موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک پرداخته است. برای آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 23 استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از داده ها، مشخص گردید که هر سه فرضیه تحقیق تائید گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات