نقش مدیریت منابع انسانی استراتژیک در اشتیاق شغلی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی- منابع انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مروری بر نقش مدیریت منابع انسانی استراتژیک در اشتیاق شغلی کارکنان انجام شد. مدیریت استراتژیک تاکید بر روند تحقیق برای حل مشکلات، برنامه‌ریزی در راستای اهداف، و اجرای اهداف در چارچوب‌ها برنامه‌های بودجه بندی شده و ارزیابی‌هاست. از اینرو سازمان‌ها را به تعیین و ایجاد برنامه‌های روابط عمومی، بکارگیری اطلاعات، جستجو برای انواع اطلاعات، پیش‌بینی اطلاعات و تاثیر‌پذیری اطلاعات رهنمون می‌سازد. سازمان‌ها امروزه نیاز به کارکنانی با مشتاق دارند. کسانی که نسبت به شغلشان اشتیاق و علاقه زیادی دارند. به‌طور کلی کارکنان مشتاق مجذوب شغل‌شان می‌شوند و تکالیف شغلی‌شان را به طرز مطلوبی به انجام می‌رسانند. اشتیاق شغلی به عنوان یک مفهوم شغلی نتیجه تمایل اخیر به روانشناسی مثبت‌نگر، بر روی نیروهای انسانی، عملکرد بهینه و تجارب بهینه مثبت در کار توجه می‌کند. بر اساس این جنبش نه تنها نتایج منفی از قبیل فرسودگی، بدکاری و ضعف بلکه پدیده‌های مثبت در محیط کار شایستگی و توجه و بررسی را دارند. در این تحقیق با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به بررسی نقش مدیریت منابع انسانی استراتژیک در اشتیاق شغلی کارکنان پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات